Włochy

Osservatorio di Genere to stowarzyszenie kulturalne zaangażowane w studia nad płcią, promowanie równych szans i aktywnego obywatelstwa.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

  • Promowania działań badawczych, szkoleniowych, edukacyjnych i dydaktycznych w celu pełnego zbadania tematu różnic (kulturowych, społecznych, płci).
  • Opracowania i wdrożenia działań szkoleniowych wspierających aktywne obywatelstwo oraz dostęp kobiet do pracy i edukacji.
  • Wzmocnienia pozycji kobiet we współczesnym świecie, przeciwko wszelkim formom dyskryminacji w różnym wieku.
  • Podnoszenia świadomości, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w celu promowania działań na rzecz walki z przemocą i stereotypami płciowymi, nawiązywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami.
  • Zachęcania młodzieży do zaangażowania i uczestnictwa w zapobieganiu przemocy i stereotypom ze względu na płeć.

Od 2011, roku powstania, Osservatorio di Genere zrealizowało kilka projektów dotyczących kwestii płci i równości, koncentrując się na tworzeniu wysokiej jakości wyników o znaczeniu naukowym (konferencje, badania, publikacje naukowe) oraz na współpracy międzysektorowej z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak samorządy lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i sieci tematyczne.

Od 2015 roku Osservatorio di Genere jest członkiem sieci „Teaching the Difference”. Od 2016 roku współpracuje ze stowarzyszeniem „Female Toponymy”, a od 2017 roku dzięki umowie Osservatorio di Genere jest jego przedstawicielem terytorialnym na prowincję Macerata. Od 2016 roku współpracuje ze stowarzyszeniem „Female Toponymy”, a od 2017 roku dzięki umowie Osservatorio di Genere jest jego przedstawicielem terytorialnym na prowincję Macerata.

Rola w projekcie

  • Odpowiedzialność za wydarzenie upowszechniające E4 we Francji
  • Rozpowszechnianie
  • Gospodarz C1 „Mieszana mobilność młodych ludzi”

Kontakty

RADart Newsletter

Zarejestruj się, aby otrzymać informacje o projekcie RADart